Dokumenty szkolne

Rekrutacja do szkoły

Nasza kadra jest wszechstronnie przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki oraz liczne dodatkowe kwalifikacje. Serdecznie zapraszamy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla naszej placówki. Poniżej znajdziecie Państwo wymagane podania do przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Zapraszamy do kontaktu.

Wniosek o skierowanie do Szkoły Podstawowej Specjalnej

Wniosek o skierowanie do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej

Wniosek o skierowanie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Wniosek o skierowanie do przedszkola specjalnego

Wniosek o skierowanie dziecka WWRD

Wniosek o skierowanie do Oddziału Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wniosek o skierowanie do ZS-dziecko spoza Powiatu Radomskiego

Regulaminy i procedury

Procedury i regulaminy odnoszące się do bezpieczeństwa, sposobów postępowania oraz zachowania się w różnych sytuacjach i zdarzeniach na terenie szkoły.

Szkolny kodeks zachowania

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania z sali zajęć, sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska sportowego podczas prowadzenia zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych

Regulamin zachowania w czasie przerw

Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Oddziałach Przedszkolnych

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Procedura przebywania osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content