PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI ,,PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC”.

Podobnie jak w ubiegłych latach, nasza szkoła włączyła się do międzynarodowej akcji, której celem jest propagowanie wiedzy na temat komunikacji AAC. Ten skrót pochodzący z języka angielskiego (Alternative and Augumentative Communication) oznacza Komunikację Alternatywną i Wspomagającą. Tegoroczne hasło akcji brzmiało: “Pokaż swój głos”.
Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest komunikowanie się. Dzięki niemu możemy przekazywać informacje, swoje myśli, uczucia, emocje oraz sygnalizować potrzeby.
W naszym otoczeniu są osoby, które z różnych powodów nie mogą w wystarczającym stopniu porozumiewać się werbalnie (ich mowa jest niezrozumiała dla innych lub nie mogą porozumiewać się za pomocą słów). Proces rozwoju mowy mógł ulec u nich opóźnieniu, uszkodzeniu lub zaistniały inne czynniki utrudniające komunikację.

Mogą to być osoby z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, afazją, a także innymi zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób i urazów. Aby nawiązać kontakt z otoczeniem, osoby te mogą posługiwać się specjalnymi rodzajami komunikacji, zwanymi AAC. Podczas pracy terapeutycznej używane są wtedy gesty, obrazki, symbole, piktogramy, zdjęcia, symbole przestrzenne, a także metody z wykorzystaniem technologii informacyjnej: komputera, tabletu ze specjalnym oprogramowaniem, elektronicznych komunikatorów i tablic komunikacyjnych. Stanowią one strategie pomocnicze, które pozwalają na bardziej efektywną komunikację. Pamiętajmy, że kiedy dziecko nie mówi, nie oznacza, że nie ma nic do powiedzenia. Zdaniem dr Magdaleny Grycman, psychologa i neurologopedy, komunikacja jest umiejętnością, bez której nie da się żyć.
W Szkołach Specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach miesiąc AAC trwa przez 365 dni w roku, dlatego chcemy Państwu przybliżyć działania związane z funkcjonowaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej wśród uczniów naszej szkoły.
Miesiąc rozpoczęliśmy umieszczeniem na naszej stronie internetowej i Fb filmiku z tegorocznym hasłem “Pokaż swój głos”, przedstawiającego naszych uczniów, którzy wykorzystują różnego rodzaju narzędzia oraz pracują różnymi metodami z zastosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Chcieliśmy w ten sposób pokazać sposoby komunikowania się naszych uczniów, którzy porozumiewają się przy pomocy tabletów z oprogramowaniem Mówik oraz Coughdrop, czy książek do komunikacji. Nasi podopieczni korzystają ponadto z planów dnia, symboli PCS, które wykorzystujemy również podczas czytania uczestniczącego, a także dostosowując materiały i karty pracy do możliwości dzieci z trudnościami komunikacyjnymi. W relacjach na Facebooku pokazaliśmy, jak wygląda przestrzeń i indywidualne pomoce dla uczniów, którzy korzystają z AAC.
W październiku nasza kadra podnosiła swoje kwalifikacje i umiejętności na szkoleniu “AAC: Alternatywne i Wspomagające Metody Porozumiewania się Osób ze Specjalnymi Potrzebami Komunikacji” pod czujnym okiem pani Aliny Smyczek. Odbyło się także wewnątrzszkolne szkolenie całej kadry pedagogicznej z tego zakresu. Nauczyciele i terapeuci z naszej szkoły przygotowali również profilaktyczną ulotkę informacyjną, dotyczącą zaburzeń w rozwoju mowy u najmłodszych dzieci oraz propagującą wiedzę o komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), która trafiła do miejscowych przedszkoli i żłobków.
Główną ideą, która przyświeca organizowaniu procesu kształcenia i wychowania podopiecznych Szkół Specjalnych w Pionkach jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zabawy, dbanie o ich rozwój poznawczy, ruchowy, emocjonalny, ale także społeczny. Dlatego każdego dnia starajmy się zauważać potrzeby innych, akceptować ich i pozwolić godnie przejść przez życie, którego istotną częścią jest skuteczna komunikacja.

Skip to content